Artikel 1. Voorafgaand

Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden onder de hierna volgende voorwaarden, met uitsluiting van alle andere of door de koper gestelde aankoopvoorwaarden (de koper zal derhalve zijn eigen aankoopvoorwaarden niet kunnen inroepen); onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ook afspraken en toezeggingen, afwijkend van onze Algemene en Bijzondere voorwaarden, gemaakt door de vertegenwoordiger of een andere afgevaardigde van verkoper, zijn slechts van kracht indien de verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 2. Offertes en bestellingen

 1. Alle offertes zijn zonder verbintenis
 2. Behoudens andersluidende bepalingen zijn offertes slechts geldig tot één maand na de datum van de offerte. De overeenkomst komt slechts tot stand door het ondertekenen van de offerte door de klant of bij (het begin van) uitvoering.
 3. Bestellingen door een klant worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van Studio Rigole.
 4. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde persoon en de goederen aan deze laatste worden geleverd, blijft de besteller echter verantwoordelijk en borg voor de betaling van de factuur. Door de aflevering op de door de besteller aangeduide plaats erkent de besteller de levering te hebben ontvangen. Door het enkel feit van te bestellen voor een derde, doet de besteller als borg afstand van het hem door art. 2021 BW toegekende voorrecht van uitwinning en verbindt hij zich hoofdelijk met de derde voor wie hij bestelde.

Artikel 3. Definitief uitvoeringsplan

 1. Na ondertekening van de verkoopsovereenkomst ontvangt de klant een definitief uitvoeringsplan.
 2. Eventuele verschillen, door Studio Rigole vastgesteld bij de definitieve opmeting ter plaatse, worden in plus of min verrekend en aan de klant schriftelijk bevestigd in twee exemplaren waarvan één door de klant voor akkoord ondertekend.

Artikel 4. Technische plannen

Daaropvolgend ontvangt de klant de technische plannen die alle noodzakelijke inlichtingen geven voor het plaatsen van elektrische-, gas- en waterleidingen, muuruitsparingen, afvoeropeningen.

Artikel 5. Aanpassingswerken en werken vooraf in de verkoopsovereenkomst: regiewerken

Aanpassingswerken aan bestaande leidingen, afbreken van bestaande kasten, het afbreken van bestaande sokkels, muren, enz.. zijn nooit inbegrepen. Eventuele aanpassingswerken worden supplementair en in regie uitgevoerd en als volgt berekend:

 • werk en verplaatsing
 • gebruikte materialen, gereedschaps- en eventuele andere kosten

Artikel 6. Leveringstermijn

 1. Studio Rigole stelt alles in het werk om de leveringsdatum na te leven. Dit is een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 2. Zelfs indien uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald dat de leveringstermijn dwingend is, kan de klant geen recht op schadevergoeding doen gelden of ontbinding van de overeenkomst lastens Studio Rigole vorderen, indien normaal niet-voorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Studio Rigole, de tijdige levering onmogelijk maken (vb. staking, laattijdige toelevering van grondstoffen, …). Bovendien dient de klant eerst aangetekend in gebreke te stellen.

Artikel 7. Levering

 1. De klant wordt in kennis gesteld van de leverweek en ten laatste de week voor de levering wordt de precieze dag definitief bevestigd
 2. De levering geschiedt op de afgesproken plaats.
 3. De klant treft alle maatregelen om een gemakkelijke toegang tot de werf te verzekeren.
 4. De levering is voorzien gelijkvloers of op de eerste verdieping welke gemakkelijk te bereiken is langs de trap of de lift. Alle supplementaire kosten voor het bereiken van een verdieping die aan deze voorwaarden niet voldoet, worden in rekening gebracht.
 5. Zodra de goederen geleverd zijn op de werf, valt elk risico van verlies of beschadiging ten laste van de klant. Derhalve dient de klant de nodige voorzorgen te nemen om de goederen te beveiligen en/of te verzekeren.
 6. De klant stelt tijdig en kosteloos stroom ter beschikking op de werf.
 7. 1. Wanneer op de afgesproken leveringsdag de levering plaats vindt en om reden buiten de wil van Studio Rigole de bouw niet of onvoldoende toegankelijk is, worden de hierdoor veroorzaakte kosten in rekening gebracht.
 1. De te installeren ruimte is voldoende afgewerkt om de levering of plaatsing te kunnen doen indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

–  de vloertegels zijn geplaatst;

– Elektrische, gas- en waterleidingen zijn aangelegd volgens de door de    verkoper verstrekte plannen;

– eventueel in te bouwen radiatoren, convectoren, elektriciteitswerken of andere installatievoorzieningen zijn geplaatst;

– de ruimte is afgesloten met glas in de ramen.

 1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle leveringen een geheel vormen   en dat zij als dusdanig tot waarborg zullen dienen voor alle vorderingen voortspruitend uit deze leveringen, met inbegrip van de vorderingen die voortspruiten uit andere leveringen dan diegene die het voorwerp van onderhavige factuur uitmaken.
 2. Wanneer de levering niet kan doorgaan in de afgesproken leverweek, omdat de klant niet klaar is met de voorafgaande werken, dan zal een bijkomend voorschot van 30% gefactureerd worden en betaalbaar zijn op dat moment.

Artikel 8. Bijzondere voorwaarden

 1. Plaatsing meubelen

Behoudens andere vermelding op de verkoopsovereenkomst, zijn de plaatsingskosten voor meubelen steeds inbegrepen. Valse plafonds en werken aan bestaande kasten of aan werken van derden zijn nooit inbegrepen.

 1. Plaatsing en aansluiting van gas-, elektrische en sanitaire toestellen
 1. Apparaten geleverd door Studio Rigole: de aansluitingskosten zijn inbegrepen.
 2. Indien de leidingen of andere speciaal door de klant uit te voeren werken niet zijn uitgevoerd volgens de door Studio Rigole verstrekte technische plannen, worden de kosten voor aanpassingswerken in rekening gebracht, en dit in regie.
 1. Levering en plaatsing natuurstenen werkblad
 1. Marmers, leisteen en jura worden berekend op het grootste vierkant, voegen niet ingerekend. De minimum te rekenen lengte en breedte is 10 cm. Het minimum aangerekend vierkant per stuk is 6 dm². De dikte der gepolierde kanten wordt in het vierkant medegerekend. Dit voor zover dit niet in de algehele prijs is begrepen.
 2. De marmers mogen opgestopt en versterkt worden volgens de regelen der kunst en dit kan geen aanleiding geven tot klachten.
 3. Toonverschillen in marmer, graniet, leisteen of jura zijn toegelaten. Voorgelegde stalen dienen enkel om de aard van de koopwaar aan te duiden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant na integrale betaling van de prijs overeengekomen voor de verkoop van dit goed in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt Studio Rigole de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, zullen de risico’s van het verlies, beschadiging, of vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat hem het verkochte goed werd geleverd.

Artikel 10. Aanvaarding

Gebreken welke bij de levering ontstonden of aanwezig waren en welke de klant na controle redelijkerwijze kon vaststellen, worden geacht te zijn aanvaard door de klant indien de klant binnen de 15 dagen na de levering geen schriftelijke bezwaren maakt.

Artikel 11. Betaling

 1. De klant verbindt er zich toe een voorschot van 10% te betalen ten laatste binnen de 10 dagen na de ondertekening van de verkoopsovereenkomst. Er zal een tweede voorschot van 20% gevraagd worden bij opmeting of bestelling van de meubelen. Een derde voorschot van 60% is te betalen bij het leveren op de werf. Het saldo (zijnde 10%) zal contant betaald worden onmiddellijk na de plaatsing.
 2. Indien de klant niet betaalt volgens de hierboven opgegeven spreiding van betalingen, heeft de verkoper het recht om 14 dagen na aangetekende ingebrekestelling, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, tot op het ogenblik van de betaling, en dit onverminderd alle andere rechten waarop wij ons kunnen beroepen ingevolge de niet betaling.
 3. Elke betaling van een factuur dient te gebeuren in Marke, en binnen de 15 dagen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst van de factuur door de klant. en dit zonder afbreuk te doen aan het contractueel overeengekomen betalingsritme (cfr art. 11A).
 4. Ieder op haar vervaldag (gedeeltelijk) onbetaald gebleven factuur brengt (zonder voorafgaande ingebrekestelling) moratoire interesten op tegen de interestvoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimum van 12%. Ook indien de verkoopsovereenkomst niet valt onder het toepassingsgebied van de Wet van 2 augustus 2002, komen partijen overeen dat de bepalingen van deze wet toch tussen hen gelden.

Daarenboven is een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met een minimum van € 125,00 onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten.

 1. De klant wordt geacht de factuur te hebben aanvaard, bij gebrek aan aangetekend schriftelijk protest binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum.
 2. Bij het niet respecteren van de vervaldagen of bij het niet betalen van een factuur worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Zelfs van de openstaande facturen waarvan de vervaldag nog niet bereikt is.

Art. 12. Verbreking van de overeenkomst

In geval van verbreking van de overeenkomst door één van beide partijen zonder gegronde reden, zal een schadevergoeding ten belope van 20% van de totale som kunnen geëist worden, tenzij een grotere schade kan bewezen worden.

Art. 13. BTW

Het BTW-percentage op de offerte, de orderbevestiging en de bestelbon/overeenkomst is louter indicatief. Bij het opmaken van de factuur wordt het BTW-tarief toegepast welke alsdan in voege is. Meerprijs of minderprijs hierdoor ontstaan, zijn ten laste of gunste van de klant.

Art. 14. Waarborg

  1. Keukenmateriaal
 1. Gedurende 12 maanden te rekenen vanaf de leveringsdatum geeft Studio Rigole een volledige waarborg op het geleverde en/of geplaatst materiaal. Deze waarborg geldt voor constructiefouten en materiaalgebreken.
 2. Deze waarborg geeft alleen recht op het herstellen van het defect materiaal of op het vervangen van de defecte onderdelen. Geen enkele schadevergoeding of terugbetaling kan uitgekeerd worden omwille van gebruiksderving, schade berokkend aan personen of zaken.
 3. Deze waarborg geldt enkel wanneer de goederen normaal gebruikt en onderhouden worden; zoniet blijven alle kosten voor herstel ten laste van de klant. Wanneer het defect te wijten is aan een fout van de klant of een derde (bv. niet-limitatief: onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik, werken uitgevoerd door een derde) dan geldt dezelfde regeling
  1. Gas-, elektrische en sanitaire apparaten en werkbladen van alle aard

De waarborg voor deze apparaten en werkbladen beperkt zich tot de waarborgen gegeven door de fabrikant, leverancier of invoerder.

Art. 15. Verzoeningscommissie Bouw – toepasselijke Rechtbanken

De klant aanvaardt de bevoegdheid van de Verzoeningscommissie Bouw en neemt kennis van onderstaande clausule.

Elk technisch geschil met betrekking tot de uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van het huidige contract, kan op verzoek van de klant of Studio Rigole aanhangig gemaakt worden voor de Verzoeningscommissie Bouw. Eenmaal de Verzoeningscommissie kennis heeft gekregen van het geschil, kunnen de andere bouwparticipanten die de huidige bevoegdheidsclausule hebben aanvaard, zich niet meer onttrekken aan de bevoegdheid van de Verzoeningscommissie.

De Verzoeningscommissie kan een deskundige-verzoener aanstellen, desgevallend bijgestaan door een sapiteur, die optreedt overeenkomstig het reglement van de Verzoeningscommissie Bouw. Deze deskundige staat de bouwpartijen bij met zijn technische kennis en streeft in de eerste plaats de verzoening na.

In geval van niet-verzoening, stelt de deskundige-verzoener een gemotiveerd technisch verslag op dat bindend is voor de betrokken bouwparticipanten.

Partijen erkennen in het bezit te zijn van een exemplaar van het reglement en er volledig mee in te stemmen. Dit procedurereglement ligt ook ter inzage op de zetel van Studio Rigole.

Elke partij verbindt er zich toe deze clausule in te lassen in de overeenkomsten die zij afsluit met derden, met het oog op de uitvoering van huidig contract.

Indien partijen binnen de Commissie tot geen verzoening komen, dan blijft het technisch verslag van de expert, opgesteld in het kader van een eventuele verzoening, geldig voor een eventuele latere procedure voor de Rechtbank.

In dit geval of in het geval de Commissie niet bevoegd is, zijn de rechtbanken te Kortrijk bevoegd. Elk geschil wordt beslecht volgens het Belgisch recht.

 

Studio RIGOLE Hospitaalweg 1a – 8510 KORTRIJK (Marke).